Onze standpunten

Onze standpunten

Vragen in: 'Onze standpunten'

Corona en de toekomst

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:40

Het coronavirus raakt ook Baarn. Dorpsgenoten worden ziek en er zijn Baarnaars  aan het virus overleden. Ondernemers moesten hun deuren tijdelijk sluiten en mensen werk(t)en thuis. Jongeren hadden het zwaar vanwege maandenlang thuisonderwijs. Het was extra moeilijk om aan een stage of een baan te komen.

Tegelijk zijn veel mensen moe. Moe van het thuiswerken, moe van de maatregelen, moe van de constante discussies over het virus, het vaccin en de groeiende polarisatie. We verlangen naar vertrouwen in elkaar en naar een leven met minder zorgen om het virus en om de samenleving.

Hoe moeten we verder? Er is maar een optie: met elkaar de schouders eronder, in vertrouwen. Natuurlijk is eenduidige regelgeving rond het virus belangrijk. Hiervoor kijkt ook de ChristenUnie naar Den Haag. Als lokale afdeling roepen we Kabinet en Kamer op om met gezond verstand en met wijsheid te blijven kijken naar de gevolgen van beperkingen op ons dagelijkse leven. En om maatregelen te voorkomen die leiden tot een tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Als lokale partij zullen we hierover provinciaal en landelijk het gesprek blijven voeren.

Tegelijk gaat het virus niet zomaar weg. Vaccins werken, maar zijn niet de enige weg naar een open samenleving. Gezonde mensen besmetten elkaar niet. Daarom mag ook de gemeente meer nadruk leggen op een gezonde geest in een gezond lichaam: op preventie en gezond leven, op sporten en gezonde voeding.

Mensen die elkaar vertrouwen, gunnen elkaar dat zij anders mogen denken over vaccinatie of over handen schudden en anderhalve meter. Ook de gemeente speelt daarbij een rol, om eerlijke en toegankelijke informatie te geven en om (lokaal) nepnieuws te ontkrachten. Van de burgermeester verwachten we juist nu een rol als burgervader, die Baarnaars in al hun verscheidenheid bij elkaar houdt. En natuurlijk spelen wij Baarnaars zelf de belangrijkste rol. De beelden die we van elkaar hebben, de woorden die we over elkaar spreken - ze bepalen onze blik op de werkelijkheid.

Juist als emoties en wantrouwen hoog kunnen oplopen, is het belangrijk dat we ruimte geven aan elkaars gevoelens en elkaar blijven zien als mensen die het beste met elkaar voor hebben. Als ChristenUnie willen we te allen tijde liefdevol met elkaar omgaan. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, wat we ook vinden.

Betrouwbare overheid

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:41


Concreet:

 • De gemeente stelt vast budget beschikbaar aan de gemeenteraad om waar nodig eigen beleidsondersteuning in te huren voor concrete voorstellen of dossiers.
 • Bij grote/dure transities en opgaven verkent de gemeente de mogelijkheid van een Preferendum. Dit is een volksraadpleging zonder ja/nee-keuzes, maar waarin Baarnaars hun inhoudelijke voorkeur voor oplossingen kunnen meegeven.
 • Er komt een gemeentelijke ombudsman (m/v)
 • Maandelijk spreekuur van Burgemeester en wethouders buiten het gemeentehuis.
 • Experiment met buurt-/wijkbudgetten in de eigen omgeving.
 • Gastlessen door gemeenteraadsleden op alle Baarnse scholen.
 • De ChristenUnie steunt (het wettelijk mogelijk maken van) initiatieven    die kaderstelling en controle rondom samenwerkingsverbanden versterken.  

 

Klantvriendelijk communicatie en dienstverlening

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:41


Concreet:

 • Begrijpelijke, tijdige en duidelijke communicatie naar inwoners, bedrijven en organisaties
 • Belangrijke informatie ook beschikbaar via braille of met inzet van een tolk
 • Goede bereikbaarheid, uitstekende dienstverlening
 • De ‘klant’ is ‘gast
 • Spontaan bezoek aan loket burgerzaken blijft mogelijk
 • Benaderbaar via social media. (whatsapp meldingen, chatsessies via facebook etc.)
 • Uitbreiding aanbod digitale producten en diensten via website

Baarn, veilig voor iedereen

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:41


Concreet:

 • De gemeente betrekt inwoners bij een veilige buurt, via Burgernet en Buurtpreventie Apps.
 • De burgemeester zorgt ervoor dat (anoniem) aangifte doen makkelijk is en let   er op dat de politie snel en goed terugkoppelt;
 • Politie, brandweer en ambulance moeten snel ter plaatse kunnen zijn bij een calamiteit.
  Baarn moet een brandweerpost houden met voldoende uitrusting. De gemeente helpt bij het werven van vrijwilligers voor de Brandweer.
 • Het aantal boa’s wordt structureel uitgebreid, zodat de gemeente genoeg capaciteit   heeft voor controle en handhaving bij vernielingen in de openbare ruimte, het dumpen van (drugs)afval, parkeerovertredingen en alcoholcontrole in de horeca. De gemeente werkt wijkgericht;
 • De gemeente betrekt Baarnaars actief bij het maken van een   nieuw veiligheidsprogramma; 

Op scholen wordt zowel aan ouders als aan jongeren voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys e.d.

Op scholen wordt zowel aan ouders als aan jongeren voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys e.d.

Welzijn, zorg, inburgering

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:41


Concreet:

 • Zorg voor elkaar en voor kwetsbare mensen staat voorop bij het maken  van financiële en beleidsmatige afwegingen;
 • In Baarn is het beleid gericht op positieve gezondheid: preventie, weerbaarheid en gezond leven staan voorop; voorzieningen die er zijn worden behouden of versterkt.
 • Daarom ook: geen coffeeshops in Baarn.
 • De gemeente werkt met maatschappelijke partners aan het voorkomen van verslaving, zowel bij jongeren als volwassenen. Er is voorlichting over preventie   en weerbaarheid op alle Baarnse scholen en bij kerken/verenigingen.
 • Kerken en verenigingen zijn belangrijk voor de sociale structuur en het welzijnswerk in Baarn. Er is structureel overleg tussen hen en de gemeente.
 • We stellen onszelf steeds de vraag of professionele zorg altijd meteen nodig is, of dat we eerst in  preventie kunnen investeren. Bijvoorbeeld aan de deskundigheid van jeugdwerkers, sportcoaches en andere vrijwilligers. Daarom mag er een 1fte aan jeugd/jongerenwerk bij;
 • Wie zich op wat voor manier dan ook gediscrimineerd voelt, kan veilig terecht  bij een duidelijke contactpersoon binnen scholen, verenigingen en bij de gemeente;
 • Baarn moet een mantelzorgmakelaar krijgen, die helpt bij regelwerk en zo overbelasting helpt voorkomen. Er komt ook een respijtvoorziening. Speciale  aandacht is nodig voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij zorg combineren met school of studie.
 • Er is in Baarn ruimte voor een eigen hospice;
 • Baarn maakt het aanvragen van een mantelzorgwoning makkelijk.
 • Zingeving is altijd bespreekbaar in gesprekken over een zorgvraag. De Gemeente benut hiervoor de deskundigheid van kerken of andere religieuze  organisaties.
 • De gemeente werkt actief om statushouders een eigen woning te bieden - ook al  staat dit soms op gespannen voet met de beschikbaarheid van woningen voor anderen die een woning zoeken. De gemeente biedt maatwerk om inburgeraars   een opleiding, leerwerktraject, vrijwilligerswerk of stage te laten doen.
 • De gemeente omarmt activiteiten die helpen om nieuwkomers te laten meedoen in de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten. De gemeente steunt dit financieel.
 • De gemeente daagt Baarnse bedrijven en organisaties uit om statushouders, die de taal nog aan het leren zijn, een vrijwilligersplek, werkervaringsplek en/of stageplek te bieden en statushouders die (bijna) klaar zijn met inburgeren in dienst te nemen.
 • Ook bij armoede gaat de gemeente voor preventie en vroege signalering. Gezinnen   met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij willen de vicieuze cirkel doorbreken, waarbij armoede overgaat van generatie op generatie. Daarom komt er ook meer aandacht voor bestaande beleidsregels voor hulp en ondersteuning;
 • Preventie van schuldenproblematiek krijgt grote prioriteit. We koesteren daarom  de samenwerking met SchuldHulpMaatje;
 • Goede samenwerking met Eemland Wonen en Nutsbedrijven   om betalingsachterstanden tijdig te melden;
 • Schuldulpverlening moet binnen twee weken na aanmelding kunnen starten. We willen kortere trajecten met goede praktische én mentale begeleiding (psyschologische hulp en contact met lotgenoten), zodat mensen sneller zicht hebben op een schone lei;
 • De gemeente biedt saneringskredieten aan mensen met problematische schulden. Zo blijft er één schuldeiser over. Dit geeft rust en perspectief. We benutten het landelijke Waarborgfonds als waarborg voor de saneringskredieten.   Waar nodig is ook een pauze in het aflossen van schulden mogelijk, om lucht te geven;
 • Het is mooi als Baarnaars zelf met goede ideeën het welzijn van mensen verbeteren. Denk aan ontmoeting, eenzaamheid of armoedebestrijding. Het stimuleringsfonds Sociaal domein blijft bestaan en actief gepromoot;
 • Lokale campagne ‘pleegouders gezocht’. Er is een schrijnend tekort  aan pleegouders. Een lokale campagne is meer dan welkom.
 • Actieve deelname aan campagnes of acties om thema’s als eenzaamheid, ziekte, alzheimer of leven met een beperking onder de aandacht te brengen en zo bewustwording te creëren
 • De gemeente blijft eenzaamheid bestrijden en ontmoeting stimuleren;
 • Mensen die een uitkering krijgen vragen we om iets terug doen voor   de maatschappij, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk;
 • Vrijwilligers worden ondersteund, gewaardeerd en beloond;

Kansen: jeugd, gezin en onderwijs

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:41


Concreet:

 • In het onderwijs en kinderopvang stimuleren we zoveel mogelijk ‘doorlopende leerlijnen’ in kindcentra, zoals op basisschool De Uitkijck.
 • Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, bieden we zoveel mogelijk maatwerk op onze basisscholen. Passend Onderwijs wordt goed geëvalueerd.
 • We geven scholen, kerken en (wijk)verenigingen de ruimte om hun samenbindende  kracht in de samenleving uit te bouwen. Wat hebben zij nodig voor lokaal wijkgericht jeugdwerk? Wat hebben kerken nodig om hun jeugdwerk open te stellen voor niet-christelijke kinderen en jongeren? Wat is nodig om meer kinderen en jongeren actief te laten zijn in een sport- muziek of toneelvereniging - of in de kerk of moskee?
 • Baarn blijft investeren in groene, uitdagende speelplekken en doet dat samen met kinderen/jongeren. Denk o.a. aan een vernieuwde skatebaan/pumptrack, die ook voor kinderen met een beperking goed toegankelijk is;
 • Iedere Baarnse huisartsenpraktijk heeft straks een eigen Praktijkondersteuner  Jeugd. Die biedt kinderen en jongeren de juiste toegang tot hulp of ondersteuning.
 • Jeugdbeleid is ook gericht op sterke en liefdevolle relaties en gezinnen. Zo is er  tijdens de zwangerschap al aandacht voor o.a. ouderschaps- of opvoedcursussen);
 • Samen met professionals ontwikkelt de gemeente beleid om (v)echtscheidingen te  helpen voorkomen. Doel is om liefdevolle relaties te versterken en tegelijk ouders te ondersteunen als ze toch uit elkaar gaan.
 • Ook beleid tegen kindermishandeling is gericht op preventie, in goed contact tussen kind, ouders, verloskunde, consultatiebureau, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis. Er is bij scholen, verenigingen, kerken etc. altijd iemand bij wie je veilig terecht kunt als je mishandeling of misbruik vermoedt. Niet alleen als het om kinderen gaat, ook mishandeling van ouderen staat op het vizier van de gemeente.
 • Zorgprofessionals moeten goed voorbereid zijn om loverboys te herkennen, net    als situaties van mensenhandel en thuisprostitutie.


Kunst, cultuur en sport

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:41


Concreet:

 • Gemeente stimuleert sporten, kunst en cultuur en maakt het voor Baarnaars met een kleine beurs betaalbaar om een sportabonnement te nemen, lid te worden van een  sportvereniging of bezoek aan kunst/cultuur mogelijk te maken;
 • Sporten, kunst en cultuur voor kinderen en volwassenen met een beperking   wordt door de gemeente gestimuleerd en meer mogelijk gemaakt;
 • Na de verbouwing is De Speeldoos dé culturele huiskamer van Baarn. De Gemeente stimuleert dat plaatselijke culturele initiatieven er een plek kunnen krijgen; 

Wonen en bouwen

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:42


Concreet:

 • Bij voorbereiding en verkoop/verhuur van woningen krijgen eigen inwoners voorrang. Elke mogelijkheid die er (wettelijk) is om Baarnaars de kans te geven hier te blijven wonen, grijpen we aan. bijvoorbeeld door te beginnen met lokaal  adverteren.
 • Bij de bouw van huurwoningen krijgt sociale en middenhuur prioriteit.
 • Tempo maken bij lopende en nieuwe bouwprojecten. Bouwen doen we zo duurzaam mogelijk (nul-op de-meter);
 • In Baarn zoeken we eerst naar beschikbare ruimte binnen het dorp. Pas als al die ruimte bezet is, wijzen we eventueel nieuwe bouwgrond aan buiten de bebouwde kom. Onderzoek daarnaar moet nu al starten, want ontwikkeling duurt anders veel te lang. Dat betekent ook dat we - waar dat kan - hoger bouwen dan we gewend              zijn.
 • Om inbreiding mogelijk te maken, werkt Baarn harder aan het uitplaatsen van  kleine bedrijven uit het centrum en uit woonwijken. Hiervoor komen er twee vaste projectleiders: een uit het bedrijfsleven en een van de gemeente;
 • Op het ziekenhuisterrein is bouwen mogelijk, mits het groene karakter behouden blijft;
 • Ouderen met een eengezinswoning worden gestimuleerd om kleiner te gaan wonen als dat kan, met behoud van de oude (vaak lagere) huurprijs. Corporaties  stellen woningcoaches aan en werken samen met de verhuiscoach van de gemeente.
 • Wie een woning koopt, wordt in principe verplicht er ook te gaan wonen.
 • Starters krijgen meer ruimte om een huis te kopen. Dat doen we door de starterslening en de Duokoopregeling (je koopt alleen de woning en niet de grond) en Koopgarant (kopen met korting, meestal via de woningstichting) in te zetten.
 • Baarn onderzoekt de mogelijkheid van ‘duo-wonen’: jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en ouderen

Werken en ondernemen

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:42


Concreet:

 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen   en overheidsinkoop;
 • De gemeente blijft vaart zetten achter de plannen van De Gouden Driehoek om het centrum levendiger te maken;
 • Gemeentelijke campagne ‘Wees loyaal, koop lokaal.
 • Je werkt om te leven. Ondernemers en winkeliers verdienen op z’n minst een dag echte rust. Ons uitgangspunt is daarom: geen verruiming van winkeltijden op   zondag;
 • Weekendevenementen in het centrum bij voorkeur op zaterdag;
 • Gratis wifi in het centrum;
 • Extra vierkante meters aan bedrijfsruimte op De Noordschil en De Drie Eiken.
 • Actief stimuleringsbeleid voor lokaal ondernemerschap en kleine zelfstandigen/winkeliers;

Mobiliteit

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:42


Concreet:

 • Baarn stimuleert duurzame mobiliteit: elektrische scooters, deelfietsen, elektrische bussen en/of minibusjes (in overleg met provincie en NS).
 • Ook distributie van winkels en bedrijven in Baarn gebeurt zo duurzaam mogelijk: we pleiten voor een lokaal distributiecentrum (of bijv. Samen met Soest/Eemnes) van waaruit elektrische busjes Baarn bevoorraden;
 • De gemeente geeft de fiets op Baarnse wegen meer prioriteit;
 • Vaart maken achter de bereikbaarheid van De Noordschil en aanpak van   de Escherrotonde;
 • De gemeente gaat met de provincie actief werken aan betere doorstroom en   betere verkeersveiligheid van de Amsterdamsestraatweg;
 • Ook de doorstroom en veiligheid ronde de Baarnse Zoom krijgt de komende  jaren prioriteit;
 • Er komt een betere (centrale) parkeerplek in Lage Vuursche aan de rand van  het dorp;
 • Lage Vuursche moet ook in het weekend goed bereikbaar blijven met het OV, via   de reguliere dienstregeling of via een pendeldienst naar station Baarn.

Duurzaamheid en milieu

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:42


Concreet:

 • De gemeente stimuleert afval verminderen, zodat de ‘voetafdruk’ van Baarnaars verkleint.
 • Het huidige systeem van afvalinzameling levert nog te weinig op. Wij pleiten voor het toevoegen van een variabel tarief (DIFTAR), dat ons bewuster maakt van afval;
 • Ook het aantal ondergrondse containers wordt uitgebreid, zodat we over 4 jaar geen    kliko’s meer in Baarn hebben;
 • Auto’s van de gemeente en RMN gaan elektrisch of op waterstof rijden;
 • De gemeente stimuleert het ‘recht op reparatie’ via o.a. het repaircafé en/of de kringloopwinkel. Dit kan ook een leerplek zijn voor mensen die zoeken naar een baan.
 • De gemeente creëert een fonds voor duurzame/circulaire initiatieven.
 • Groene leges (kosten bij de gemeente voor groene/duurzame maatregelen) worden gratis.
 • Bij het inkoopbeleid van de gemeente is de ambitie: duurzaam, lokaal, eerlijk   en sociaal (t.a.v. mensen met een achterstand), ook als dat meer kost.
 • Onkruid en plagen (zoals de eikenprocessierups) worden altijd natuurvriendelijk bestreden. Onkruidbestrijding via stoom werkt niet. De gemeente zet actief in op een goed alternatief.
 • Gemeente stimuleert deelauto’s. Zo werken we aan minder blik op straat, kunnen woonwijken worden vergroend, autoluw worden ingericht en is er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.
 • In wijken met parkeerproblemen kiezen we voor behoud van groen en speelruimte. De gemeente zet meer in op centrale parkeerplaatsen bij wijken. Desnoods kiezen we voor het verlagen van de parkeernorm, in combinatie met een   slim aanbod van duurzamer vervoer
 • De gemeente promoot Heuvelrugtuinen i.c.m. Operatie Steenbreek: tegels uit   je tuin, groen erin. Ook speelplekken worden zo ‘groen’ mogelijk ingericht.
 • De gemeente voert actief campagne om je huis en tuin duurzamer te maken (zoals het afvangen van regenwater met een regenton in de tuin).
 • Scholen worden gestimuleerd en geholpen om hun pleinen zo groen mogelijk te maken. Schooltuinen worden gepromoot, in samenwerking met De Groene Inval.
 • Gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken.

Klimaat en schone energie

Laatst gewijzigd op: 19-01-2022 09:42


Concreet:

 • De Regionale Energie Strategie voeren we uit mét inwoners en betrokken partijen. Juist als er moeilijke keuzes nodig zijn, zoeken we het gesprek. Ondernemers, organisaties en bewoners worden bij elke stap betrokken.
 • Kiezen voor schone energie heeft ook gevolgen. Als zonneweides nodig zijn, dan   ligt er op z’n minst óók een plan om zoveel mogelijk daken in Baarn vol te leggen met zonnepanelen.
  Weidelandschap (zoals de Eempolder) moet zoveel mogelijk  beschermd blijven.
 • Daken van bedrijfsgebouwen worden óf groen (sedumdaken) of vol gelegd met zonnepanelen, tenzij dat economisch echt niet haalbaar is.
 • Wij laten de mogelijkheid open om in Baarn 1 of 2 windmolens te bouwen waar het omwonenden aantoonbaar niet schaadt.
 • De gemeente gaat onderzoek doen naar de lokale of regionale mogelijkheden van schone energie uit aardwarmte (geothermie) en water.
 • Bij grootschalige opwek van schone energie komt minimaal 51% er van in lokaal eigendom. We gaan lokaal energie opslaan, zodat we dat ook lokaal kunnen terugleveren;
 • Als er tóch zonneweides nodig zijn, dan worden ze zorgvuldig in het landschap ingepast. Meervoudig ruimtegebruik heeft prioriteit. We volgen de Gedragscode Zon op Land.
 • De gemeente stimuleert energiecollectieven;
 • Uiteindelijk zullen ook Baarnse woonwijken van het aardgas af moeten. Maar   vóór we die definitieve keuze maken, zetten we vol in op het isoleren van woningen.
 • Tegelijk geeft de gemeente de komende 4 jaar duidelijkheid aan elke wijk: wat heeft de voorkeur qua nieuwe warmtebron per wijk en wat gaat het betekenen?
 • Er komt een Baarns Isolatieprogramma, waarbij de gemeente bewoners helpt en  stimuleert, ook met financiering. Voor ons is belangrijk dat sociaal zwakkeren moeten kunnen meedoen. De slechtst geïsoleerde huizen worden eerst aanpepakt. De gemeente maakt ambitieuze afspraken met Eemland Wonen en andere corporaties..
 • De gemeente past (waar nodig) regelgeving aan voor verduurzaming van woningen.
 • Eén herkenbaar Baarns loket voor alle initiatieven rond klimaat en energie.
 • Meer snellaadpalen voor auto’s en e-bikes op grote parkeerplekken (zoals Laanplein, Brink, Jumbo, AH, Nijhof, Drie Eiken, Groeneveld) en bij benzinestations. Voor aanvragen van laadpalen mogen geen wachtlijsten zijn.
 • Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.
 • Baarn richt de openbare ruimte zo in dat dat water en groen de ruimte heeft.   Zo vangen we stortbuiten beter op en gaan we hittestress tegen.